General terms & conditions of Camainel

At this moment, our terms & conditions are only available in Dutch.


Algemene voorwaarden

Definities
Camainel: Camainel B.V. statutair gevestigd te Marken, bekend bij de kamer van koophandel onder nummer 37117326.
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Camainel een overeenkomst aangaat.
Partijen: Opdrachtgever en Camainel gezamenlijk.
Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal deel uit van alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtverleningen en diensten tussen partijen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
Nietigheid of vernietiging van een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De nietige of vernietigde bepaling wordt in overleg vervangen door een bepaling die doel en strekking van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst zo dicht mogelijk benadert.
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tast geldigheid van de bepalingen in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden niet aan.

Totstandkoming, duur en einde van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door aanbod en aanvaarding. Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens. Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven hebben een geldigheid van drie weken tenzij ze een afwijkende termijn voor aanvaarding bevatten. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
Indien opdrachtgever of Camainel 30 dagen na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft in de uitvoering van uit deze algemene voorwaarden of een overeenkomst ontstane verplichtingen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst voortijdig te beëindigen.
Camainel behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een overeenkomst en zal opdrachtgever van dit besluit zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
Opzegging van een overeenkomst geschiedt per e-mail en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand. Voortijdige beëindiging van deze overeenkomst laat de verplichting van opdrachtgever tot betaling van reeds geleverde diensten, al dan niet op basis van gerealiseerde looptijd van de overeenkomst onverlet.
Indien opdrachtgever in surseance of faillissement raakt of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend kan Camainel zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen. Beëindiging op deze gronden leidt niet tot restitutie van reeds ontvangen bedragen noch tot schadevergoeding.

Informatieverstrekking
Opdrachtgever is gehouden Camainel alle gegevens en informatie welke Camainel naar haar oordeel nodig heeft voor een correcte uitvoering van haar opdracht, tijdig en overzichtelijk aan Camainel ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever is gehouden Camainel onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die zich na totstandkoming van de overeenkomst voordoen.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Camainel verstrekte gegevens en informatie. Opdrachtgever is jegens Camainel aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van verstrekking van onjuiste, onvolledige of niet verstrekte informatie of gegevens.

Kosten en betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn genoemde prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting,  andere van overheidswege opgelegde heffingen en gemaakte onkosten.
Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Partijen kunnen overeenkomen dat de uitvoering van een overeenkomst pas aanvangt na vooruitbetaling of na voldoening van een aanbetaling. In dat geval vangt de overeenkomst aan na het verstrijken van de betalingstermijn of na ontvangst van de betaling indien dit een eerder tijdstip is.
De aanbetaling kan enkel worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Camainel ernstig in gebreke is gebleven.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Camainel gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand, dan wel met de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Indien opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft, is Camainel gerechtigd de vordering bovendien te verhogen met incassokosten. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van EUR 500 per geval. Camainel is niet gehouden tot bewijs dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
In geval opdrachtgever in staat van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP komt te verkeren zijn de vorderingen van Camainel op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Camainel direct opeisbaar.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, daarna de factuur zelf.
Indien opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft Camainel het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat hieraan is voldaan. Door een dergelijke opschorting blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever bestaan als had geen opschorting plaatsgevonden.

Korting op het uurtarief bij vaste uren
Indien opdrachtgever consultancy dienstverlening afneemt voor een vast of minimum aantal uren, kan een korting op het uurtarief worden aangeboden. Bij een contractperiode van ten minste 4 maanden is het kortingspercentage gelijk aan het aantal afgenomen uren per week met een maximum van 32%. Bij een kortere looptijd zal deze korting pro rata berekend worden op basis van het aantal volledige kalender maanden. Bij een inzet van 40 uur per week voor een periode van 2 maanden is de korting dus 20%.
Bij een vermindering van het aantal uren per week of de contractperiode op initiatief van opdrachtgever, zal de korting herrekend worden. Indien dit in de eerste vier maanden van de contractperiode gebeurt, is Camainel gerechtigd om de korting met terugwerkende kracht te herrekenen.

Wijziging
Indien opdrachtgever als gevolg van wijziging van omstandigheden voor of na aanvang van de werkzaamheden die uit de overeenkomst volgen, aan Camainel verzoekt tot wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst of tot wijziging van de aanvang van de werkzaamheden, zal Camainel zich inspannen om hiervoor in overleg met opdrachtgever tot een redelijke oplossing te komen.
Indien uitvoering van de opdracht door onvoorziene omstandigheden belemmerd wordt, zullen partijen in onderling overleg maatregelen nemen om ongestoorde voortgang te bewerkstelligen. Kosten hiervoor komen voor rekening van opdrachtgever tenzij de onvoorziene omstandigheden aan Camainel verweten kunnen worden.
Indien Camainel en opdrachtgever uitbreiding van de oorspronkelijke werkzaamheden overeenkomen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Camainel. Camainel is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Een vereiste van voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever geldt in elk geval niet in situaties waarin het verrichten van meerwerk gezien moet worden als zorgplicht van Camainel.
Indien wijziging van de opdracht leidt tot minder werk zal dit financiële verplichtingen van opdrachtgever ten aanzien van Camainel alleen beïnvloeden indien Camainel hiermee akkoord is gegaan.

Uitvoering
Camainel zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen die aan goed vakmanschap in dezen gesteld mogen worden, zonder dat een specifiek resultaat gegarandeerd kan worden. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
Camainel behoud zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Toepasselijkheid van artikel 7: 404 en 7: 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Camainel bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd waarbij duidelijk kenbaar gemaakte, redelijke wensen van opdrachtgever zo veel mogelijk in acht worden genomen.
Uitvoering van de opdracht door Camainel geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
Klachten met betrekking tot de hoogte van de factuur of de uitvoering van de werkzaamheden dienen door opdrachtgever terstond doch uiterlijk binnen 30 dagen na kenbaar worden aan Camainel te worden medegedeeld. Klachten die nadien worden gemeld worden niet meer in behandeling genomen. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. In geval van een gegronde klacht heeft Camainel de keuze tot aanpassing van het factuurbedrag dan wel kosteloze verbetering van de werkzaamheden binnen een redelijke termijn.

Voltooiing
Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie is in elk geval vertrouwelijk indien de ene partij de andere partij hierop schriftelijk wijst.
Camainel heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

Intellectueel eigendom en verstekte informatie
Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door of gebruikt worden bij uitvoering van de overeenkomst, rusten bij Camainel. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die voortvloeien uit de overeenkomst en/of die door dwingend recht uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.
Camainel heeft het recht de vergaarde kennis en opgedane inzichten die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand zijn gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
Opdrachtgever vrijwaart Camainel voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Camainel is, behoudens gevallen van roekeloosheid, grove schuld of opzet, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal éénmaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een maand, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een maand. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan             €10.000,00 (tienduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Camainel aan de overeenkomst te laten beantwoorden (deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden);
- redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
Aansprakelijkheid van Camainel voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Camainel voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Camainel voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan waar hiervoor aansprakelijkheid is erkend, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld, bewuste roekeloosheid of opzet.
Camainel is niet aansprakelijk voor schade die (mede) is ontstaan door een tekortkoming van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Camainel in die gevallen voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
Opdrachtgever vrijwaart Camainel voor aanspraken door derden, waaronder begrepen het personeel van opdrachtgever, terzake van schade waarvoor Camainel krachtens deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aansprakelijk is.
Camainel is gemachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn of worden namens opdrachtgever te aanvaarden. De aansprakelijkheid van deze derde jegens opdrachtgever zal niet verdergaand beperkt worden dan de aansprakelijkheid van Camainel jegens opdrachtgever op basis van deze algemene voorwaarden beperkt is.
Camainel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Camainel meldt. Ieder recht op schadevergoeding door Camainel vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.
Opdrachtgever vrijwaart Camainel voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat bestond of mede bestond uit door Camainel geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen of producten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen of producten. In dat geval vrijwaart opdrachtgever Camainel voor vergoeding van schade aan derden voor zover deze hoger is dan deze zou zijn indien tussen Camainel en deze derde deze algemene voorwaarden van toepassing waren.
Het bepaalde ten aanzien van schadevergoeding geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Camainel zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Camainel is voorgeschreven.
Indien een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Overdracht
Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam.